Οι διαπραγματεύσεις για ΣΣΕ το 2007

                   

     Το Σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2007-2008 και η απάντηση των εργοδοτών

 

    Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας  των καθηγητών που εργάζονται στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης νομού Αττικής από 1/7/2007

 

    Άρθρο 1ο

    Πεδίο εφαρμογής

    1. Στους όρους της σύμβασης υπάγονται οι καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην περιοχή Νομού Αττικής.

    2. Καθηγητής Φροντιστηρίου κατά την έννοια της σύμβασης, θεωρείται εκείνος που είναι εφοδιασμένος νόμιμα με άδεια διδασκαλίας σε φροντιστήριο.

     Άρθρο 2ο

    Αποδοχές

    1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται 21 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, ορίζονται  από 1/7/2007 σε 1408 Ευρώ, όσος δηλαδή είναι ο εισαγωγικός μισθός του καθηγητή στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, όπως ορίζεται από την παρ. 2 του αρ.14 του Αναγκαστικού Νόμου 2545/40.  Για διευκόλυνση υπολογισμού των αποδοχών των με ωρομίσθιο αμειβόμενων καθηγητών, αυτό ορίζεται ως κλάσμα των μηνιαίων αποδοχών δια του αριθμού 88(1408/88=16 Ε), ήτοι από 1/7/2007 σε 16 Ευρώ. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί και τα ωρομίσθια των εργαζομένων εμπεριέχουν επίδομα  εξωδιδακτικής εργασίας για την προετοιμασία του μαθήματος και επίδομα βιβλιοθήκης για την αντιμετώπιση των εξόδων για την αγορά βιβλίων τα οποία προμηθεύονται οι εργαζόμενοι για τις ανάγκες της ενημέρωσής τους.

     2. Σε περίπτωση απασχόλησης των εργαζόμενων περισσότερες ή λιγότερες από 21 ώρες την εβδομάδα, οι αποδοχές υπολογίζονται σε αντιστοιχία με την ανά ώρα αμοιβή των ωρών διδασκαλίας

 

    Άρθρο 3ο

    Επιδόματα

    Στους προηγούμενους εργαζόμενους χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα, που υπολογίζονται στους βασικούς μηνιαίους μισθούς και τα ωρομίσθια.

    1. Επίδομα πολυετίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη και μέχρι πέντε (5) τριετίες.

    Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικών βεβαιώσεων του προηγούμενου ή των προηγούμενων εργοδοτών, ιδιοκτητών φροντιστηρίων, ή με την προσκόμιση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του ΙΚΑ, εάν από αυτό αποδεικνύεται η απασχόληση του εργαζόμενου ως καθηγητή.

    Για τον υπολογισμό της πολυετίας, ως έτος εργασίας θεωρείται το ακαδημαϊκό έτος δηλ. απασχόληση τουλάχιστον εννέα (9) μηνών.

    2. Επίδομα γάμου σε ποσοστό 10 %. Δικαιούχοι του επιδόματος γάμου είναι και οι άγαμοι γονείς, καθώς και οι ευρισκόμενοι, σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι (άρθ. 20 ν. 1849/89).

    3. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών: στους κατόχους MASTER και Διδακτορικού Διπλώματος καταβάλλεται επίδομα 8% και 12% αντίστοιχα στις μηνιαίες αποδοχές.

     4. Επίδομα τέκνου 5% για κάθε παιδί. Το επίδομα δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς, καθώς και οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι, εφόσον έχουν την επιμέλειά του.

 

    Άρθρο 4ο

    Επιδόματα Χριστουγέννων - Πάσχα - θερινής άδειας

    Στους καθηγητές που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, ανεξάρτητα εάν συνδέονται με εργασιακή σχέση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καταβάλλονται επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα σύμφωνα με τις διατάξεις της 19040/1981 ΚΥΑ όπως ισχύει, καθώς και άδεια ή αποζημίωση άδειας κατά τις διατάξεις του Α.Ν.539/1945 και του Ν.1346/1983. Τα δώρα εορτών καταβάλλονται στους δικαιούχους, για τα Χριστούγεννα μέχρι την 21/12 και το Πάσχα μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη κάθε έτους.

 

    Άρθρο 5ο

    Απασχόληση Κυριακών - Αργιών

    Σε περίπτωση απασχόλησης των καθηγητών κατά τις Κυριακές και τις αργίες, οι αντίστοιχες αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες κατά 75% .

     Άρθρο 6ο

    Καταβολή αποδοχών

    Οι αποδοχές καταβάλλονται δεδουλευμένες μέχρι την 4η του επόμενου μηνός και η καταβολή τους αποδεικνύεται με την χορήγηση σχετικής εξοφλητικής απόδειξης κατά τις διατάξεις του Ν.1082/1980.

     Άρθρο 7ο

    Υποχρεώσεις και δικαιώματα

    1. Για την καταβολή των αποδοχών ο καθηγητής, εκτός των ωρών διδασκαλίας, έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

    Να βρίσκεται στο φροντιστήριο τις ώρες που καθορίζει το πρόγραμμά του, πέντε (5), τουλάχιστον πρώτα λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος και να εισέρχεται στην αίθουσα διδασκαλίας αμέσως μετά το κτύπημα του κουδουνιού.

    Να δίνει πληροφορίες στους γονείς για την πρόοδο των μαθητών του, σε χρόνο που καθορίζεται από την διεύθυνση του φροντιστηρίου, ύστερα από σχετική συνεννόηση μαζί του και πάντως εκτός των ωρών διδασκαλίας του καθηγητή, αλλά σε χρόνο που συνάπτεται με αυτές. Οι προβλεπόμενες από το φροντιστήριο ενημερώσεις προς τους γονείς των μαθητών(2-3 ετησίως) λογίζονται ως χρόνος εργασίας και αμείβονται σύμφωνα με το προβλεπόμενο από τη σύμβαση ωρομίσθιο.

    Να επιτηρεί τους μαθητές κατά το χρόνο των διαγωνισμάτων του φροντιστηρίου, στα πλαίσια του συμφωνημένου ωραρίου. Εάν η επιτήρηση γίνεται εκτός του συμφωνημένου ωραρίου θα καταβάλλεται το ανάλογο ωρομίσθιο.

    Να συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει το φροντιστήριο ή στα οποία αυτό συμμετέχει. Εάν τα σεμινάρια πραγματοποιούνται εκτός του συμφωνημένου ωραρίου θα καταβάλλεται το ανάλογο ωρομίσθιο

    2. Οι καθηγητές δεσμεύονται από τις παιδαγωγικές αρχές που διέπουν το σωματείο να μην κάνουν ιδιαίτερο μάθημα σε μαθητές τους, εκτός αν υπάρχει έγγραφη συμφωνία και των δυο μερών, εργοδοτών και εργαζομένων. Σε αυτή την περίπτωση συγκροτούνται μονομελή τμήματα στο χώρο του φροντιστηρίου και η εργασία σε αυτά λογίζεται ως χρόνος εργασίας και οι εργαζόμενοι αμείβονται με το προβλεπόμενο από τη σύμβαση ωρομίσθιο.

    3. Απαγορεύεται στους εργοδότες να προβαίνουν σε πράξεις και ενέργειες που δυσχεραίνουν την συνδικαλιστική δραστηριότητα των μελών του Συλλόγου Καθηγητών.

    4 Οι σημειώσεις των καθηγητών αναπαράγονται με δαπάνη του εργοδότη και διανέμονται δωρεάν στους μαθητές. Αυτές, εφόσον είναι πρωτότυπες, φέρουν στο εξώφυλλο, εκτός από την επωνυμία του φροντιστηρίου και το όνομα του καθηγητή ή των επιμελητών της έκδοσης

     5. Σε περίπτωση που ο καθηγητής έχει πλήρη απασχόληση(21 ώρες και άνω) σε ένα φροντιστήριο, τότε ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει δήλωση συμμετοχής στα προγράμματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και ενισχυτικής διδασκαλίας.

     6.Παράβαση των όρων που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 5 αυτού του άρθρου, από οποιοδήποτε μέρος, θεωρείται μονομερής καταγγελία της σύμβασης με υπαιτιότητά του και επιφέρει τις από το νόμο συνέπειες.

     Άρθρο 8ο

    Αριθμός διδακτικών ωρών

    1. Ο αριθμός των διδακτικών ωρών των καθηγητών καθορίζεται με κοινή συμφωνία.

    2. Ελάχιστος εβδομαδιαίος αριθμός διδακτικών ωρών, είναι ο μέσος όρος των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών που πραγματοποίησε ο καθηγητής μέχρι την 1η Νοεμβρίου εφόσον απασχολείτο από τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους ή μέχρι την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα από την ημέρα της πρόσληψης, εάν προσλήφθηκε μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.

    3. Μείωση του αριθμού των ωρών διδασκαλίας και μέχρι ποσοστού 20% στρογγυλοποιημένου αναλόγως του μεγέθους του κλάσματος προς τα άνω ή κάτω, είναι δυνατή μονομερώς από τον εργοδότη, εάν υπάρξει μείωση των συνολικών ωρών του φροντιστηρίου στα μαθήματα της ειδικότητας κάθε καθηγητή.

    4. Ο καθηγητής προσλαμβάνεται με πλήρες ωράριο εργασίας, αν υπάρχουν στα μαθήματα της ειδικότητάς του οι αντίστοιχες ώρες διδασκαλίας. Εάν δεν υπάρχουν τόσες διδακτικές ώρες, ώστε να συμπληρώνεται πλήρες ωράριο για έναν καθηγητή, οι ώρες απασχόλησής του δεν μπορεί να είναι λιγότερες από το 50% των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος που πραγματοποιούνται στο φροντιστήριο. Σε κάθε νέο διδακτικό έτος, στο ίδιο φροντιστήριο, ο μικρότερος αριθμός διδακτικών ωρών σε κάθε καθηγητή, είναι αυτός που υπήρχε στα μέσα του μήνα που έπεται αυτού της πρόσληψης. Μείωση των ωρών αυτών μπορεί να γίνει με κοινή συμφωνία των μερών, είτε μονομερώς από τον εργοδότη μέχρι 20% σε σχέση με τις μέσες ώρες απασχόλησης του καθηγητή κατά την προηγούμενη σχολική περίοδο, και αν υπάρχει απόλυτα αποδεδειγμένη μείωση του συνολικού αριθμού των ωρών του μαθήματος της ειδικότητας του καθηγητή, η μείωση μπορεί να υπερβαίνει το παραπάνω ποσοστό, όχι όμως πέραν του 50 %.

    5. Αύξηση των ωρών διδασκαλίας, σε κάθε περίπτωση γίνεται ύστερα από κοινή συμφωνία των μερών.

     Άρθρο 9ο

    Πρόγραμμα διδασκαλίας - Διακοπές διδασκαλίας

    1. Το πρόγραμμα διδασκαλίας κάθε καθηγητή συντάσσεται ύστερα από κοινή συμφωνία. Σε περίοδο εξετάσεων ή άλλων σοβαρών αιτίων, μπορεί να γίνεται νέο πρόγραμμα, πάλι με κοινή συμφωνία.

    2. Η διδακτική ώρα ορίζεται σε 45΄. Μεταξύ δύο διδακτικών ωρών διενεργείται διάλειμμα 10΄.

    3. Προγραμματισμένες ώρες διδασκαλίας που δεν πραγματοποιούνται για λόγους που αφορούν το φροντιστήριο ενώ ο καθηγητής βρίσκεται στη θέση του, αμείβονται ως χρόνος πραγματικής εργασίας και δεν υπάρχει υποχρέωση του καθηγητή για αναπλήρωσή τους. Εάν όμως ο καθηγητής έχει προειδοποιηθεί έγκαιρα τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα, οι ώρες αυτές αναπληρώνονται εντός της αυτής ή το πολύ εντός της επόμενης εβδομάδας και εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό, αμείβονται κατά το ήμισυ.

    4. Κατά το χρονικό διάστημα από 24/12 μέχρι και τις 3/1 του επομένου έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες δικαιούμενοι των αποδοχών τους που προκύπτουν βάσει του προγράμματος των αντιστοίχων ημερών. Από 4/1μέχρι και 5/1οι καθηγητές υποχρεούνται να προσφέρουν κανονικά την προγραμματισμένη εργασία τους, εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ των μερών. Αν οι ώρες εργασίας από 4/1 έως 5/1 είναι περισσότερες από τις ώρες του κανονικού προγράμματος για τις επιπλέον αυτές ώρες καταβάλλεται ανάλογη πρόσθετη αμοιβή.

    5. Κατά το χρονικό διάστημα από την Μ.Τετάρτη μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα κάθε έτους οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες δικαιούμενοι των αποδοχών τους, που προκύπτουν βάσει του προγράμματος των αντίστοιχων ημερών. Μετά την Τρίτη του Πάσχα, το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία των μερών.

    6. Κατά τις ημέρες αργίας που ορίζονται στο Β.Δ. 74/66 και κατά την Καθαρή Δευτέρα, την εορτή του Αγίου Πνεύματος, την 17η Νοέμβρη, την 30η Ιανουαρίου και την 1η Μάη κάθε έτους οι καθηγητές δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δικαιούμενοι των αντίστοιχων αποδοχών τους βάσει του προγράμματος.

     7. Τον μήνα Μάιο οι καθηγητές πληρώνονται με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα που είχαν και τους προηγούμενους μήνες, εκτός αν υπάρχει νέο πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο οι ώρες διδασκαλίας υπερβαίνουν το αρχικό, οπότε και πληρώνονται σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα.

     Άρθρο 10ο

    Λύση εργασιακών συμβάσεων

    1. Η σύμβαση εργασίας των καθηγητών λύεται, αν μεν είναι ορισμένου χρόνου, χωρίς άλλη διατύπωση, αν δε είναι αορίστου χρόνου με την τήρηση των διατάξεων του Ν. 3198/55 περί καταγγελίας των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας.

    2. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου προ του χρόνου που έχει συμφωνηθεί με ευθύνη οποιουδήποτε των μερών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 672 επ. Α.Κ.

    3. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να προειδοποιούν τους καθηγητές με τους οποίους είχαν συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου το προηγούμενο διδακτικό έτος, για την μη ανανέωση των συμβάσεών τους μέχρι και την 10η Ιουλίου κάθε έτους. Αν η σύμβαση αυτή δεν ανανεωθεί με ευθύνη του εργοδότη ο καθηγητής δικαιούται αποζημίωσης ίσης με τις αποδοχές ενός μέσου μηνιαίου μισθού του προηγούμενου διδακτικού έτους. Την αποζημίωση αυτή δικαιούνται καθηγητές που είχαν εργασθεί στο φροντιστήριο από το οποίο απολύονται κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διδακτικού έτους, τουλάχιστον για δύο μήνες. Αν δεν ενημερωθούν γραπτώς οι εργαζόμενοι για την μη ανανέωση των συμβάσεών τους μέχρι και την 10η Ιουλίου κάθε έτους επαναπροσλαμβάνονται τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

    4. Με γνώμονα την προστασία της μητρότητας, εάν λήξει η σύμβαση εργασίας καθηγήτριας λόγω περάτωσης του διδακτικού έτους καθ' ον χρόνο αυτή είναι έγκυος, δικαιούται να ζητήσει την επαναπρόσληψή της κατά  το επόμενο διδακτικό έτος τουλάχιστον για τα 3/5 του μέσου όρου του ωραρίου που δίδαξε αυτή κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος. Το δικαίωμα αυτό δεν υφίσταται εάν το σχετικό μάθημα πάψει να διδάσκεται από το φροντιστήριο κατά το επόμενο διδακτικό έτος.

    5. Η απασχόληση καθηγητών με σύμβαση ορισμένου χρόνου αποδεικνύεται από σχετική έγγραφη συμφωνία των μερών. Στην αντίθετη περίπτωση η σύμβαση εργασίας είναι αορίστου χρόνου.

     6. Σε περίπτωση που η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα δύο (2) έτη, τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης με συνέπεια τη μετατροπή τους σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Αν στο χρονικό διάστημα των δύο ετών ο αριθμός των διαδοχικών συμβάσεων εργασίας υπερβαίνει τις τρεις (3) τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης με συνέπεια τη μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου(σύμφωνα με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 180/2004(ΦΕΚ 160/Α/23/08/2004). «Διαδοχικές» θεωρούνται οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που καταρτίζονται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου, με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας και δεν μεσολαβεί μεταξύ τους χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) ημερών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι μη εργάσιμες ημέρες (σύμφωνα με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος υπ’ αριθμ. 180/2004 (ΦΕΚ160/Α/23/08/2004)

     Άρθρο 11ο

    Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

    Αποδοχές ανώτερες απ' αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ ή ΔΑ, κανονισμούς εργασίας, έθιμα κτλ, δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

    Άρθρο 12ο

    Έναρξη ισχύος

    Η ισχύς της συλλογικής σύμβασης αρχίζει από 1/7/2007

 

    Η πρόταση για τη ΣΣΕ 2007-2008 που κατέθεσαν στις 3/07/2007 στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας οι εργοδότες(με μαύρα γράμματα γραμμένα από τους ίδιους οι αντιδραστικές αλλαγές που απαιτούν)  και με την οποία δίνουν 0% …αύξηση και ζητούν να νομοθετήσουν την κατάργηση όλων των εργατικών δικαιωμάτων και την επιστροφή στην απλήρωτη εργασία και τη δουλοπαροικία:

 

    ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

    Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής

   

    Άρθρο 1ο    Πεδίο εφαρμογής

    1. Στους όρους της σύμβασης υπάγονται οι Καθηγητές, όλων των ειδικοτήτων, που εργάζονται, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στην περιοχή του Νομού Αττικής.

     2.Καθηγητής Φροντιστηρίου, κατά την έννοια της σύμβασης, θεωρείται εκείνος που είναι εφοδιασμένος, νόμιμα, με άδεια διδασκαλίας σε φροντιστήριο.

 

    Άρθρο 2ο

     Αποδοχές

     1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται 21 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, ορίζονται, από 1.7.2007 σε 979,00 Ευρώ(0% …αύξηση).

    Για διευκόλυνση υπολογισμού των αποδοχών, των με ωρομίσθιο αμειβομένων καθηγητών, αυτό ορίζεται ως κλάσμα των μηνιαίων αποδοχών δια του αριθμού 88, ήτοι ευρώ 11,13 από 1.7.2007(0% …αύξηση).

     2. Σε περίπτωση διδασκαλίας των καθηγητών περισσότερες ή λιγότερες από 21 ώρες την εβδομάδα, οι αποδοχές υπολογίζονται σε αντιστοιχία με την ανά ώρα αμοιβή των ωρών διδασκαλίας.

 

    Άρθρο 3ο

    Επιδόματα

    Στους προηγούμενους εργαζόμενους χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα, που υπολογίζονται στους βασικούς μηνιαίους μισθούς και το ωρομίσθιο.

 

    1. Επίδομα πολυετίας, σε ποσοστό 5%, για κάθε τριετία υπηρεσίας ή  προϋπηρεσίας, σε οποιοδήποτε εργοδότη και μέχρι πέντε (5) τριετίες.

     Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικών βεβαιώσεων του προηγούμενου ή των προηγούμενων εργοδοτών, ιδιοκτητών φροντιστηρίων, ή με την προσκόμιση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου ΙΚΑ, εάν από αυτό αποδεικνύεται η απασχόληση του εργαζόμενου ως καθηγητή.

    Για τον υπολογισμό της πολυετίας, ως έτος εργασίας θεωρείται το ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή απασχόληση τουλάχιστον από εννέα (9) έως δώδεκα (12) μήνες κατ' έτος.

     2. Επίδομα γάμου, σε ποσοστό 10%. Δικαιούχοι του επιδόματος γάμου είναι και οι άγαμοι γονείς, καθώς και οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι (αρθρ. 20 ν. 1849/89).

    3. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών: στους κατόχους Μaster και Διδακτορικού Διπλώματος, εφόσον αυτό ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που διδάσκουν, καταβάλλεται επίδομα 8% και 12% αντίστοιχα στις μηνιαίες αποδοχές.

 

    Άρθρο 4ο

    Επιδόματα Χριστουγέννων – Πάσχα - θερινής άδειας

    Στους καθηγητές που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, ανεξάρτητα εάν συνδέονται με εργασιακή σχέση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καταβάλλονται επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 19040/1981 ΚΥΕ, όπως ισχύει και χορηγείται άδεια ή αποζημίωση άδειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας όπως ισχύουν κάθε φορά.

     Άρθρο 5ο

     Απασχόληση Κυριακών - Αργιών

     Σε περίπτωση απασχόλησης των καθηγητών κατά τις Κυριακές και τις αργίες, οι αντίστοιχες αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες κατά 75%.

 

    Άρθρο 6ο

     Καταβολή αποδοχών

     Οι αποδοχές καταβάλλονται δεδουλευμένες μέχρι την 10η του επομένου μηνός και η καταβολή τους αποδεικνύεται με την χορήγηση σχετικής (εξοφλητικής απόδειξης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 Ν. 3227/2004).

 

    Άρθρο 7ο

     Υποχρεώσεις και δικαιώματα

     1. Για την καταβολή των αποδοχών ο καθηγητής, εκτός των ωρών διδασκαλίας έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

       Να βρίσκεται στο φροντιστήριο τις ώρες που καθορίζει το πρόγραμμα του, δεκαπέντε (15), τουλάχιστον πρώτα λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος διδασκαλίας και αμέσως  μετά  το κτύπημα του κουδουνιού να εισέρχεται στην  αίθουσα διδασκαλίας

         Για κάβε 3 διδακτικές ώρες, ο καθηγητής υποχρεούται να παραμένει στο φροντιστήριο, άνευ αμοιβής, για μια επιπλέον ώρα, παρέχοντας υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στίις γενικότερες ανάνκες των μαθητών του, εντός του παιδαγωγικού και επιστημονικού του ρόλου (συνεργασία με την Διεύθυνση ως και μετά των άλλων καθηγητών σε ζητήματα εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά, ψυχολογικά, επαγγελματικού προσαναταλισμού).

 

        Να δίνει πληροφορίες στους γονείς για την πρόοδο των μαθητών του, σε χρόνο που καθορίζεται από την διεύθυνση του φροντιστηρίου, ύστερα από σχετική συνεννόηση μαζί του και πάντως εκτός των ωρών διδασκαλίας του καθηγητή, αλλά σε χρόνο που συνάπτεται με αυτές.

 

        Να επιτηρεί τους μαθητές, κατά το χρόνο των διαγωνισμάτων του φροντιστηρίου, στα πλαίσια του συμφωνημένου ωραρίου.

 

        Να συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει το φροντιστήριο ή στα οποία αυτό συμμετέχει.

     Ο καθηγητής, νια την άσκηση του λειτουργήματος του, οφείλει να είναι άρτια ενημερωμένος στο γνωστικό του αντικείμενο και να ανταποκρίνεται πλήρως στις μαθησιακές απορίες και ερωτήσεις των μαθητών του. Σε αντίθετη περίπτωση αυτό συνιστά σπουδαίο λόγο λύσεως της εργασιακής σχέσης, άνευ αποζημιώσεως, μονομερώς από τον εργοδότη.

 

    3.  Επίσης, σπουδαίο λόγο λύσεως της εργασιακής σχέσης, άνευ αποζημιώσεως, μονομερώς από τον εργοδότη, συνιστά και η περίπτωση κατά την οποία ο καθηγητής προκαλεί με τις θέσεις και τις απόψεις του τις θρησκευτικές  πεποιθήσεις, τα πολιτικά πιστεύω των μαθητών του καθώς και η παρέμβασή του στα προσωπικά δεδομένα αυτών.

     4. Οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι, κατά την πρόσληψή τους, να δηλώσουν εγγράφως και υπευθύνως στον εργοδότη τους, τυχόν αναμενόμενη πρόσληψη τους στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους ή συμμετοχή τους σε ενισχυτική διδασκαλία Δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.

    5. Δεν επιτρέπεται στους καθηγητές, χωρίς την έγγραφη συμφωνία του-εργοδότη, να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές του φροντιστηρίου, στο οποίο εργάζονται. Σε περίπτωση που ο εργοδότης συμφωνήσει εγγράφως, τα ιδιαίτερα μαθήματα παραδίδονται στην οικία του μαθητή και εκδίδεται από τον καθηγητή η προβλεπόμενη από τον νόμο Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών δια τις αμοιβές που ο ίδιος λαμβάνει. Επίσης δεν επιτρέπεται σ' αυτούς να προβαίνουν σε πράξεις ανταγωνιστικές της δραστηριότητας του φροντιστηρίου.

     6. Απαγορεύεται στους εργοδότες να προβαίνουν σε πράξεις και ενέργειες δυσχεραίνουν τη συνδικαλιστική δραστηριότητα των μελών του Συλλόγου καθηγητών. Αντίστοιχα η ως άνω συνδικαλιστική δραστηριότητα δεν πρέπει να αποσκοπεί στη δυσφήμιση του φροντιστηρίου και δεν πρέπει να δυσχεραίνει την λειτουργία του. Για τον λόγο αυτό οι Συνδικαλιστικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνον κατά την προσέλευση και αποχώρηση των καθηγητών από το Φροντιστήριο.

     7. Για την διευκόλυνση του έργου του καθηγητή, ο εργοδότης υποχρεούται να αναπαραγάγει με δικά του έξοδα σημειώσεις του καθηγητή, οι οποίες θα διανέμονται δωρεάν στους μαθητές.

     8. Οι καθηγητές υποχρεούνται να παρευρίσκονται, άνευ αμοιβής, σε εκδηλώσεις ( εκδρομές - εορτές ) που διοργανώνει το φροντιστήριο ή οι μαθητές αυτού.

     Παράβαση των όρων που αναφέρονται στις παραγράφους 4,5 και 6 αυτού του άρθρου, από οποιοδήποτε μέρος, θεωρείται μονομερής καταγγελία της σύμβασης με υπαιτιότητα του και επιφέρει τις από το νόμο συνέπειες.

     Άρθρο 8ο

     Αριθμός διδακτικών ωρών

     1. Ο αριθμός των διδακτικών ωρών των καθηγητών καθορίζεται με κοινή συμφωνία.

     2. Ελάχιστος εβδομαδιαίος αριθμός διδακτικών ωρών είναι ο μέσος όρος των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών, που πραγματοποίησε ο καθηγητής μέχρι την 25η Νοεμβρίου, εφόσον απασχολείται από τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ή μέχρι την τελευταία ημέρα του τρίτου μήνα, από την ημέρα της πρόσληψης, εάν προσλήφθηκε μετά την 1η Οκτωβρίου.

     3. Μείωση του αριθμού των ωρών διδασκαλίας και μέχρι ποσοστού 30%, στρογγυλοποιημένου αναλόγως του μεγέθους του κλάσματος, προς τα άνω ή κάτω, είναι δυνατή, μονομερώς, από τον εργοδότη, εάν υπάρξει μείωση των συνολικών ωρών του φροντιστηρίου, στα μαθήματα της ειδικότητας κάθε καθηγητή.

     4.  Σε κάθε νέο διδακτικό έτος, στο ίδιο φροντιστήριο, ο μικρότερος αριθμός διδακτικών ωρών, σε κάθε καθηγητή, είναι αυτός που υπήρχε στα μέσα του μήνα που έπεται αυτού της πρόσληψης. Μείωση των ωρών αυτών μπορεί να γίνει με κοινή συμφωνία των μερών, είτε μονομερώς από τον εργοδότη, μέχρι 50% σε σχέση με τις μέσες ώρες απασχόλησης του καθηγητή, κατά την προηγούμενη σχολική περίοδο, και αν υπάρχει απόλυτα αποδεδειγμένη μείωση του συνολικού αριθμού των ωρών του μαθήματος της ειδικότητας του καθηγητή, η μείωση μπορεί να υπερβαίνει το παραπάνω ποσοστό, όχι όμως πέρα του 75%.

     5.  Αύξηση  των  ωρών  διδασκαλίας,   σε  κάθε  περίπτωση,  γίνεται   ύστερα   από  κοινή συμφωνία των μερών.

 

    Άρθρο 9ο

    Πρόγραμμα διδασκαλίας - Διακοπές διδασκαλίας

 

    1.   Το πρόγραμμα διδασκαλίας κάθε καθηγητή συντάσσεται από τον εργοδότη. Σε περίοδο εξετάσεων ή άλλων σοβαρών αιτίων, μπορεί να γίνεται νέο πρόγραμμα, με κοινή συμφωνία.

     2.    Η διδακτική ώρα ορίζεται σε 50 λεπτά. Μεταξύ δύο διδακτικών ωρών διενεργείται διάλειμμα 10 λεπτών.

    3.    Προγραμματισμένες ώρες διδασκαλίας, που δεν πραγματοποιούνται για λόγους που αφορούν το φροντιστήριο ( εκτός από λόγους ανωτέρας βίας ), ενώ ο καθηγητής βρίσκεται στη θέση του, αμείβονται ως χρόνος πραγματικής εργασίας και δεν υπάρχει υποχρέωση του καθηγητή για αναπλήρωσή τους. Εάν όμως ο καθηγητής έχει προειδοποιηθεί έγκαιρα, τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα, οι ώρες αυτές αναπληρώνονται εντός της αυτής ή το πολύ εντός της επόμενης εβδομάδας και εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό αμείβονται κατά το ήμισυ. Προγραμματισμένες ώρες διδασκαλίας, που δεν πραγματοποιούνται, λόγω αδικαιολόγητης απουσίας του καθηγητή, αναπληρούνται άνευ αμοιβής από τον καθηγητή.

     4.   Κατά το χρονικό διάστημα από 24/12 μέχρι την 2/1 του επομένου έτους οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες δικαιούμενοι των αποδοχών τους που προκύπτουν βάσει του προγράμματος των αντίστοιχων ημερών. Από 3/1 μέχρι και 5/1 οι καθηγητές υποχρεούνται να προσφέρουν κανονικά την προγραμματισμένη εργασία τους, εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ των μερών. Αν οι ώρες εργασίας από 3/1 έως 5/1 είναι περισσότερες από τις ώρες του κανονικού προγράμματος, για τις επί πλέον αυτές ώρες καταβάλλεται ανάλογη πρόσθετη αμοιβή.

     5.    Κατά το χρονικό διάστημα από την Μ. Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα κάθε έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες δικαιούμενοι των αποδοχών τους που προκύπτουν βάσει του προγράμματος των αντίστοιχων ημερών. Μετά την Τρίτη του Πάσχα το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία των μερών.

     6.  Οι ως άνω εργάσιμες ημέρες των χρονικών διαστημάτων 24/12 - 2/1 και Μ. Πέμπτη - Τρίτη του Πάσχα, αμειβόμενες, συνυπολογίζονται και αφαιρούνται από τις ημέρες κανονικής άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος καθηγητής.

     7.  Κατά τις ημέρες αργίας που ορίζονται στο β.δ. 74/66 και κατά την Καθαρή Δευτέρα, την εορτή του Αγίου Πνεύματος, την 17 Νοέμβρη και την 30 Ιανουαρίου, κάθε έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δικαιούμενοι των αντίστοιχων αποδοχών τους, βάσει του προγράμματος. Ειδικά για την 17η Νοεμβρίου οι καθηγητές υποχρεούνται να παρευρίσκονται στο φροντιστήριο ή στον τόπο της θυσίας.

 

    Άρθρο 10ο

      Λύση εργασιακών συμβάσεων

     1. Η σύμβαση εργασίας των καθηγητών λύεται, αν μεν είναι ορισμένου χρόνου, χωρίς άλλη διατύπωση, αν δε είναι αορίστου χρόνου με την τήρηση των διατάξεων του Ν. 3198/55, περί καταγγελίας των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας.

     2. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου προ του χρόνου που έχει συμφωνηθεί, με ευθύνη οποιουδήποτε των μερών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 672 επ. ΑΚ.

     3. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να προειδοποιούν τους καθηγητές, με τους οποίους είχαν συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου το προηγούμενο διδακτικό έτος, για την μη ανανέωση των συμβάσεων τους, μέχρι και την 30η Ιουλίου κάθε έτους. Αν η σύμβαση αυτή δεν ανανεωθεί, με ευθύνη του εργοδότη, ο καθηγητής δικαιούται αποζημίωσης ίσης με τις αποδοχές ενός μέσου μηνιαίου μισθού, του προηγούμενου διδακτικού έτους. Την αποζημίωση αυτή δικαιούνται καθηγητές που είχαν εργασθεί στο φροντιστήριο από το οποίο απολύονται, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διδακτικού έτους, τουλάχιστον για δύο μήνες.

     4. Με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία της μητρότητας, συμφωνείται ότι σε περίπτωση εγκυμοσύνης καθηγήτριας, η οποία απασχολείται στον ίδιο εργοδότη τουλάχιστον για τρίτο διδακτικό έτος και εφόσον αυτή καταστεί έγκυος κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους απασχόλησης της, ο εργοδότης υποχρεούται να την επαναπροσλάβει για το επόμενο διδακτικό έτος και τουλάχιστον για τα 3/5 του ωραρίου που δίδαξε η καθηγήτρια κατά το τελευταίο διδακτικό έτος της απασχόλησης της. Η κατά τα ανωτέρω υποχρέωση επαναπρόσληψης δεν ισχύει, εάν δεν προσληφθεί κανένας καθηγητής στο φροντιστήριο για το αντίστοιχο μάθημα.

     5. Η απασχόληση καθηγητών με σύμβαση ορισμένου χρόνου αποδεικνύεται από σχετική έγγραφη συμφωνία των μερών. Στην αντίθετη περίπτωση η σύμβαση εργασίας είναι αορίστου χρόνου.

     6. Τα μέρη αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2003 έτσι όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 180/2004 το οποίο επιτρέπει άνευ περιορισμού την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, μεταξύ Φροντιστών και Καθηγητών στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, δεδομένου ότι αποδέχεται όλους εκείνους τους αντικειμενικούς λόγους για τους οποίους έχει μέχρι σήμερα δεχθεί η νομολογία ότι δικαιολογούν την κατάρτιση τέτοιων συμβάσεων εργασίας. Κατά τον Άρειο Πάγο Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου εκ του νόμου είναι η σύμβαση εργασίας του ιδιωτικού εκπαιδευτικού ( Α.Π. 1167/95).

 

    Άρθρο 11ο Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

    Αποδοχές ανώτερες απ' αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ ή ΔΑ, κανονισμούς εργασίας, έθιμα, κλπ, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

 

    Άρθρο 12ο Έναρξη ισχύος

     Η ισχύς της συλλογικής σύμβασης αρχίζει από 1.7.2007.

 

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

    Για την εργοδοτική πλευρά                            Για την εργατική πλευρά