το καταστατικό ...

Καταστατικό του Σωματείου των εργαζομένων στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ( Σ.Ε.Φ.Κ. )

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ
ΑΡΘΡΟ 1 ( ΤΙΤΛΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ )

Ιδρύεται επαγγελματικό εργασιακό σωματείο με την επωνυμία ¨ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ¨ με έδρα την Αθήνα.
ΑΡΘΡΟ 2 ( ΣΚΟΠΟΣ )
Σκοπός του σωματείου είναι η συνένωση των καθηγητών που εργάζονται στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Αθηνών, Πειραιώς, Περιχώρων, η μελέτη, η προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του, η ανάπτυξη μεταξύ τους πνεύματος συνεργασίας και ιδιαίτερα η επιδίωξη καθορισμού ικανοποιητικής αμοιβής εργασίας των μελών του, η καθιέρωση κοινωνικής ασφάλισης, η κατά το δυνατόν προώθηση λύσης ζητημάτων προς τις αρμόδιες αρχές και η μελέτη των προβλημάτων των μελών του σε σχέση με την κάθε φορά διαμόρφωση και διάρθρωση των φροντιστηρίων.
ΑΡΘΡΟ 3 ( ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ)
Για την πραγματοποίηση του σκοπού του το Σωματείο και τα όργανά του μπορούν να χρησιμοποιούν κάθε πρόσφορο μέσο, όπως δημιουργία επιτροπών, επαφή τακτική με τους εργαζόμενους, συνεντεύξεις - διαλέξεις, δημοσιεύσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ίδρυση ταμείου αλληλοβοήθειας εφόσον υπάρχει δυνατότητα και συμμετοχή του σωματείου σε ανώτερα όργανα εργαζομένων ή διεθνείς ενώσεις κύρια εκπαιδευτικών μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Το Σωματείο εγγράφεται στο Ε.Κ.Α. επίσης μετά από απόφαση Γ.Σ. Τέλος, το Σωματείο δεν συμμετέχει σε όργανα τριμερούς συνεργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΛΗ
ΑΡΘΡΟ 4
Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι οι καθηγητές μέσης εκπαίδευσης που έχουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με φροντιστηριακές επιχειρήσεις μέσης, ανωτέρας ή ανωτάτης εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από άλλη απασχόλησή τους.
ΑΡΘΡΟ 5
Για να γίνει κάποιος μέλος του Σωματείου πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στο Δ.Σ. ότι εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Καταστατικού. Μαζί με την αίτηση πληρώνει την εγγραφή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η αίτηση, ο αιτών έχει δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη Γ.Σ. που θα συγκληθεί ( τακτική ή έκτακτη ) και να ζητήσει την εγγραφή του. Ως τέλος εγγραφής καθορίζεται το ποσόν των εκατό (100) δρχ. και σαν συνδρομή το ποσό των διακοσίων (200) δρχ. εξαμηνιαία . Τα ποσά της εγγραφής και της συνδρομής μπορούν να αλλάζουν μετά από απόφαση Γ.Σ. Το Δ.Σ. ενημερώνει την πρώτη Γ.Σ. για την εγγραφή των νέων μελών.
ΑΡΘΡΟ 6 ( ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ )
Τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται να συμμετέχουν στη Γ.Σ. να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους μέσα κι έξω από τα διοικητικά όργανα για οτιδήποτε αφορά τα προβλήματά τους, να ενημερώνονται από το Δ.Σ. για οτιδήποτε θέμα τους αφορά.
ΑΡΘΡΟ 7 (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)
Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να είναι ταμιακά εντάξει. Ταμιακά εντάξει θεωρούνται όσοι έχουν πληρώσει και την τρέχουσα εξαμηνιαία συνδρομή.
ΑΡΘΡΟ 8 (ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)
Μέλος που δεν έχει πληρώσει την ετήσια συνδρομή του, μέχρι τη λήξη του χρόνου, χάνει τα δικαιώματά του και τα επανακτά αυτομάτως μόλις πληρώσει.
Μέλος που παραβαίνει τα προβλεπόμενα από το καταστατικό και τις αποφάσεις Γ.Σ. μπορεί να τιμωρηθεί ακόμα και με διαγραφή.
Μέλος που προβαίνει σε αυθαίρετες ενέργειες χρησιμοποιώντας το όνομα του Σωματείου ή που προβαίνει σε βαριά παραπτώματα (αντισυναδελφική δράση, απεργοσπαστική δράση, δημιουργία αντισυλλόγου ) διαγράφεται.
Μέλος που τηρεί τις προϋποθέσεις εγγραφής του άρθρου 4 αλλά απασχολεί σαν εργοδότης σε φροντιστηριακή επιχείρηση έστω και έναν εργαζόμενο, διαγράφεται. Απόφαση για διαγραφή παίρνεται μόνο από Γ.Σ. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αναστείλει τη λειτουργία μέλους μέχρι την πρώτη Γ.Σ. όπου επικυρώνεται ή όχι η διαγραφή και στην οποία ο διαγραφόμενος έχει δικαίωμα λόγου
ΑΡΘΡΟ 9 (ΠΟΡΟΙ)
Σαν πόροι του Σωματείου λογαριάζονται οι εγγραφές και συνδρομές των μελών του, όπως καθορίζονται αυτές με απόφαση Γ.Σ., οι προαιρετικές εισφορές, έρανοι, δωρεές και κάθε κληρονομιά νόμιμα περιερχόμενη στο Σωματείο, όπως και οι επιχορηγήσεις του Οργανισμού Διαχειρίσεως Ειδικών Πόρων, Επαγγελματικών Σωματείων ( Ο.Δ.Ε.Π.Ε.Σ. ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΑ
ΑΡΘΡΟ 10
Όργανα του Σωματείου είναι:
α) η Γενική Συνέλευση
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 11
α) Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο που μπορεί να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά το Σωματείο. Συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. τακτικά ή έκτακτα. Η πρόσκληση κοινοποιείται πριν από 8 μέρες στα μέλη, δημοσιεύεται δε και στις εφημερίδες. Έκτακτα συνέρχεται η Γ.Σ. όσες φορές αποφασίζει το Δ.Σ. ενόψει περιπτώσεων που χρειάζονται ρύθμιση από το ανώτατο όργανο ή όταν ζητήσει τη σύγκλησή της το 1/10 των ταμιακώς εντάξει μελών. Στην τελευταία περίπτωση υποχρεώνεται το Δ.Σ. να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε προθεσμία 8 ημερών από την υποβολή της αίτησης.
β) Τακτικά η Γ.Σ. συνέρχεται δύο φορές το χρόνο. Η πρώτη σύγκληση θα γίνεται το μήνα Νοέμβριο αφενός για απολογισμό του Δ.Σ., αφετέρου για εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής. Η δεύτερη θα συγκαλείται το μήνα Απρίλιο για λήψη αποφάσεων και ενόψει των ειδικών συνθηκών εργασίας που δημιουργούνται λόγω της εντατικής περιόδου των φροντιστηρίων
γ) Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται από το Δ.Σ. Δικαίωμα προτάσεως επιπλέον θεμάτων έχει το 1/10 των ταμιακώς εντάξει μελών με γνωστοποίηση στο Δ.Σ. τουλάχιστον 3 μέρες πριν την Γ.Σ. Η Γ.Σ. αποφασίζει να προσθέσει θέματα.
δ) Στην έκτακτη Γ.Σ. συζητούνται μόνο τα θέματα για τα οποία έχει συγκληθεί. Με ομοφωνία όμως και στο τέλος συζητούνται και άλλα θέματα.
ε) Οι προτείνοντες θέματα έχουν δικαίωμα εισηγήσεως
στ) Την έκτακτη σύγκληση Γ.Σ. μπορεί να ζητήσει η Εξελεγκτική Επιτροπή εφόσον από τον έλεγχο διαπιστώθηκε διαχειριστική ανωμαλία
ΑΡΘΡΟ 12
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται το ½ +1 των ταμιακώς εντάξει μελών. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία καλείται νέα με την ίδια πρόσκληση μέσα σε 8 ημέρες από την πρώτη με τα ίδια θέματα, η οποία βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων
Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Αποφάσεις για διάλυση του Σωματείου, τροποποίηση του καταστατικού, ανάκληση οργάνυο ή διαγραφή μέλους παίρνονται με πλειοψηφία ? παρόντων του ½ των ταμιακώς εντάξει μελών.
Οι ψηφοφορίες στις Γ.Σ. γίνονται με ονομαστική κλήση ή ανάταση χειρός ή μυστικά ποτέ όμως δια βοής. Επί προσωπικών θεμάτων η ψηφοφορία γίνεται πάντα μυστικά και με ψηφοδέλτια.
ΑΡΘΡΟ 13
Η Γ.Σ. εκλέγει με απλή πλειοψηφία τριμελές προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, αντιπρόεδρο, που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν χρειαστεί και γραμματέα. Η απολογιστική Γ.Σ. εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή και δύο αναπληρωματικά μέλη.
Στην απολογιστική Γ.Σ. τα μέλη του Δ.Σ. δεν συμμετέχουν στο προεδρείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 14
Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Δ.Σ. που εκλέγεται κάθε χρόνο σε αρχαιρεσίες με μυστική ψηφοφορία. Θέση που παραμένει κενή ύστερα από παραίτηση ή αποβολή μέλους του Δ.Σ. καταλαμβάνεται από υποψήφιο του ίδιου συνδυασμού. Εφόσον δεν υπάρχει επιλαχών του ίδιου συνδυασμού η θέση συμπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα του συνδυασμού που έχει μετά την κατανομή το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψήφων. Σε περίπτωση ανάκλησης ή παραίτησης του Δ.Σ. διενεργούνται νέες εκλογές
ΑΡΘΡΟ 15
Μέσα σε 8 ημέρες από τις εκλογές ο πρώτος σε ψήφους από τους εκλεγμένους συγκαλεί το νέο Δ.Σ. σε συνεδρίαση που εκλέγει σε μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γραμματέα, τον ειδικό γραμματέα και τον ταμία. Σε περίπτωση που δν εκλέγοντα με απόλυτη πλειοψηφία και για όσους δεν εκλέγονται γίνεται δεύτερη ψηφοφορία όπου εκλέγονται με απλή πλειοψηφία
ΑΡΘΡΟ 16
Μέσα σε 10 μέρες από την εκλογή του το Δ.Σ. παραλαμβάνει την διοίκηση του Σωματείου από τον Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία της απερχόμενης Διοίκησης.
ΑΡΘΡΟ 17
Το Δ.Σ. συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζει το ίδιο, όχι όμως αραιότερα των 15 ημερών. Έκτακτα συνεδριάζει όταν το ζητήσουν τρία μέλη του.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται τα 4 μέλη του αλλιώς συγκαλείται πάλι εντός 3 ημερών. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και η απόφαση παίρνεται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου ή του αντιπροέδρου εφόσον δεν παρίσταται ο Πρόεδρος ή του προεδρεύοντος αν δεν παρίστανται οι παραπάνω.
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή 10 συνολικά εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα του και αντικαθίσταται από άλλον σύμφωνα με το άρθρο 14.
Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να παρευρίσκονται τα μέλη του συλλόγου και μα ζητούν το λόγο εκτός να ομόφωνα το Δ.Σ. αποφασίσει την αποχώρησή τους.
ΑΡΘΡΟ 18
Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να τηρεί α) Βιβλίο μελών β) Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. δ) βιβλίο εσόδων - εξόδων ε) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων στ) Πρωτόκολλο.
ΑΡΘΡΟ 19
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο σε κάθε Διοικητική και Δικαστική Αρχή. Προτείνει τα θέματα της ημερησίας διάταξης του Δ.Σ. εκτός από την περίπτωση που την σύγκληση του Δ.Σ. ζήτησαν μέλη όπως προηγούμενα με συγκεκριμένα θέματα. Λογοδοτεί για λογαριασμό του Δ.Σ. στην απολογιστική Γ.Σ., είναι υπεύθυνος για τις διοικητικές του πράξεις, υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών καθώς και τα έγγραφα του Σωματείου μαζί με τον Γραμματέα. Αυτόν όταν έχει κώλυμα ή απουσιάζει αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος σε όλα του τα καθήκοντα. Ο Πρόεδρος του Σωματείου και κάθε μέλος του Δ.Σ. δικαιούνται έξοδα κινήσεως και παραστάσεως μετά από απόφαση του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 20 (Γεν. Γραμματέας )
Ο Γεν. Γραμματέας τηρεί και φυλάει τα βιβλία, την σφραγίδα, την αλληλογραφία και το Αρχείο του Σωματείου και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα. Είναι υποχρεωμένος να τηρεί βιβλίο μελών του Σωματείου, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα της παραλαβής και παράδοσης της Διοίκησης. Αυτόν όταν έχει κώλυμα ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας όταν δε δεν μπορεί και αυτός τότε ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από το Δ.Σ. για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο απουσίας του Γεν. Γραμματέα.
ΑΡΘΡΟ 21 ( ΤΑΜΙΑΣ )
Ο ταμίας κάνει με αποδείξεις τις εισπράξεις των μελών και κάθε έσοδο του Σωματείου, είναι υπεύθυνος για την απώλεια χρημάτων, εκθέτει στο Δ.Σ. και στην πρώτη τακτική Γ.Σ. την ταμιακή κατάσταση και φυλάει τα λογιστικά βιβλία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 22
Μαζί με το Δ.Σ. εκλέγεται από τις αρχαιρεσίες κάθε χρόνο και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή με θητεία ίση με το Δ.Σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον υπεύθυνό της. Έχει δικαίωμα να κάνει έλεγχο της ταμιακής διαχείρισης, ζητώντας από τον Ταμία κάθε στοιχείο για τον σκοπό αυτό, και αν εισηγείται στη Γ.Σ. την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων σε περίπτωση οικονομικών ατασθαλιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 23
Οι εκλογές για την ανάδειξη 7μελούς Δ.Σ. γίνονται με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής.
Οι παίρνουν μέρος στις εκλογές είτε σε ψηφοδέλτια συνδυασμών είτε σε ψηφοδέλτια ανεξάρτητων ξεχωριστά. Κάθε ψηφοφόρος επιλέγει ένα ψηφοδέλτιο και μπορεί να σταυρώσει μέχρι και 7 υποψηφίους του ψηφοδελτίου.
Για την κατανομή των εδρών, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται δια του αριθμού των εδρών ήτοι δια του 7. Το πηλίκο είναι το εκλογικό μέτρο. Το εκλογικό μέτρο στρογγυλεύεται στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό αν το πρώτο δεκαδικό του ψηφίο είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 5, αλλιώς στρογγυλεύεται προς τον αμέσως μικρότερο ακέραιο. Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού ή ανεξάρτητου με το εκλογικό μέτρο. Το πηλίκο εκφράζει τον αριθμό των εδρών που παίρνει κάθε συνδυασμός. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνονται οι 7 έδρες του Δ.Σ. με την πρώτη κατανομή γίνεται δεύτερη κατανομή. Στη δεύτερη κατανομή οι αδιάθετες έδρες καταλαμβάνονται από τους συνδυασμούς ή ανεξάρτητους με τα μεγαλύτερα κατά σειράν υπόλοιπα ανεξάρτητα αν έχουν συμπληρώσει το εκλογικό μέτρο.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπολοίπων, την έδρα παίρνει το ψηφοδέλτιο που δεν έχει άλλη έδρα στο Δ.Σ. αλλιώς το ψηφοδέλτιο που έχει την μεγαλύτερη δύναμη, τέλος σε περίπτωση ισοψηφίας ψηφοδελτίων η έδρα καταλαμβάνεται με κλήρωση.
ΑΡΘΡΟ 24
Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται με σταυροδότηση ενός των υποψηφίων.
ΑΡΘΡΟ 25
Η εκλογή της εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων για τα ανώτερα όργανα γίνεται με απλή αναλογική όπως αναπτύχθηκε στο άρθ.23
ΑΡΘΡΟ26
Οι αιτήσεις υποψηφίων υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Εφορ. Επιτροπής το αργότερα 3 μέρες πριν την έναρξη των εκλογών.
ΑΡΘΡΟ 27
Η διαλογή των ψηφοδελτίων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνονται δημόσια από την Εφορ. Επιτροπή. Ενστάσεις κατά της εγκυρότητας των ψηφοδελτίων κρίνονται αμέσως από την Εφορ. Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 28
Λειτουργούν επιτροπές δουλειάς στο Σωματείο ανοιχτές, με συμβουλευτικό χαρακτήρα και ασχολούνται με θέματα που καθορίζει η Γ.Σ. ή το Δ.Σ. Μετά το τέλος της δουλειάς τους εισηγούνται προτάσεις στη Γ.Σ. ή το Δ.Σ. Ο προγραμματισμός της δράσης τους καθορίζεται από τις ίδιες τις επιτροπές.
ΑΡΘΡΟ 29
Λειτουργεί μόνιμα επιτροπή συνοικιακών φροντιστηρίων Αθήνας καθώς και φροντιστηρίων Πειραιά με υπεύθυνο καθορισμένο μέλος του Δ.Σ. Επίσης λειτουργούν, κατά το δυνατόν, επιτροπές σε κάθε φροντιστήριο ή σε περιοχές φροντιστηρίων με υπεύθυνο καθορισμένο μέλος του Δ.Σ. ή μέλος του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 30
Η σφραγίδα του Σωματείου είναι στρογγυλή και φέρει γύρω της τον τίτλο του Σωματείου, στο μέσον το έτος ιδρύσεως. Το Σωματείο εορτάζει την 17ην Νοεμβρίου.
ΑΡΘΡΟ 31
Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις εντός των ορίων της νομοθεσίας και του πνεύματος του Καταστατικού.

Το σωματείο ίδρυσαν το 1975 οι καθηγητές που εργάζονται στα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης του νομού Αττικής. Σε ένα χώρο, όπου επικρατεί κατακερματισμός και ελαστική εργασία, αντιστεκόμαστε στον εργασιακό μεσαίωνα, παλεύουμε για να αναγνωριστούν οι καθηγητές στα φροντιστήρια ως ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, αγωνιζόμαστε για βελτίωση των συνθηκών αμοιβής και εργασίας ενάντια στην αντιεκπαιδευτική και αντεργατική κυβερνητική πολιτική και τον δεσποτισμό της εργοδοσίας....