τα δικαιώματά μας ...

Η ΣΣΕ 2010-2013 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Καθηγητών όλων των ειδικοτήτων, που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην περιοχή του νομού Αττικής.                    Αναλυτικός Πίνακας

Τι προσέχουμε πριν, κατά και μετά την έναρξη της εργασιακής σχέσης

Η ασφάλιση στο ΙΚΑ είναι υποχρεωτική

Τρόπος Υπολογισμού Ενσήμων

Δώρα Πάσχα- Χριστουγέννων

Άδεια και Επίδομα Άδειας

Επίδομα Ανεργίας

Εγκυμοσύνη

Ασθένεια

Xιόνια-κακοκαιρία: κανονική μισθοδοσία

Υποχρέωση των εργοδοτών να ενημερώνουν τους εργαζομένους για τους όρους της σχέσης εργασίας

Η συμπεριφορά του εργοδότη

Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Φροντιστηρίων

Νόμος 2545 / 1940

Νόμος 682 / 1977 (ΦΕΚ 244/1-9-1977 τ. Α')

Κριτήρια Καταλληλότητας Φροντιστηρίων

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Φροντιστηρίων

ΝΟΜΟΣ 1566/30-9-1985 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Ν. 1264/1982 :  “Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων”.

Νόμος για το ασφαλιστικό ν.3232/2004

Νόμος για το ασφαλιστικό ν.3029/2002

Νόμος για τους μετανάστες ν.3386/2005

Ν. 3996/2011 "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

 Ν. 1876/90 : “Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις”.

Η διαδικασία προσφυγής των σωματείων στον ΟΜΕΔ για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας