Πρόταση ΣΣΕ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ  ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 – Πεδίο εφαρμογής

 1. Στους όρους  της παρούσης υπάγοντα ι οι καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα.
 2. Καθηγητής Φροντιστηρίου, κατά την έννοια της παρούσας, θεωρείται εκείνος που είναι εφοδιασμένος νόμιμα με άδεια διδασκαλίας σε φροντιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 2 – Αποδοχές

Σύμφωνα με τη παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου 4415/2016 και της ερμηνευτικής εγκυκλίου αριθ. πρωτ. 41919/909-04/11/2016 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο υπολογισμός του ωρομισθίου  των διδασκόντων καθηγητών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης προκύπτει ως εξής:

(6/21) / 25 Χ Νόμιμος ή Συμφωνημένου Μισθού =Ωρομίσθιο

Το κατώτερο ωρομίσθιο του καθηγητή φροντιστηρίου που αμείβεται με το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό και ισχύει σήμερα είναι 6,75 ανεξαρτήτως ηλικίας για κάθε ώρα απασχόλησης.

Λαμβάνοντας σαν βάση τα παραπάνω καθώς και την  Δ.Α του ΟΜΕΔ 42/2010 το βασικό ωρομίσθιο διαμορφώνεται από 1/11/2018 σε 13,36 ευρώ από 11,09 (ΔΑ 42/2010).

Ο βασικός μισθός εργαζόμενου εκπαιδευτικού που απασχολείται με πλήρη απασχόληση δηλαδή για 21ώρες ( Ν4415/16, Ν4472/17) ορίζεται σε 1175,09 από 976 ευρώ. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται στα 45 λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 3 – Ωράριο

Σύμφωνα με τους νόμους Ν4415/2016, Ν4472/2017 το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις 21 διδακτικές ώρες, κατ’ αντιστοιχία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως ο μέσος όρος του μέγιστου και του ελάχιστου ωραρίου τους.

ΑΡΘΡΟ 4  – Επιδόματα

Στους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς που υπάγονται στην παρούσα χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα, που υπολογίζονται στους βασικούς μηνιαίους μισθούς και τα ωρομίσθια:

 1. Επίδομα πολυετίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη και μέχρι έξι (6) τριετίες. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικών βεβαιώσεων του προηγούμενου  ή των προηγούμενων εργοδοτών, ιδιοκτητών φροντιστηρίων, ή με την προσκόμιση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του ΙΚΑ, εάν από αυτό αποδεικνύεται η απασχόληση του εργαζόμενου καθηγητή. Για τον υπολογισμό της πολυετίας ως έτος εργασίας θεωρείται το ακαδημαϊκό έτος δηλ. απασχόληση τουλάχιστον εννέα (9) μηνών .
 2. Επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι και οι άγαμοι γονείς και, καθώς και οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας, οι διαζευγμένοι (αρθ.20 ν. 1849/89)και όσοι βρίσκονται σε Σύμφωνο Συμβίωσης.
 3. Επίδομα για κάθε τέκνο σε ποσοστό 5%. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι τόσο οι έγγαμοι και οι άγαμοι γονείς.
 4. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών : στους κατόχους Μaster και Διδακτορικού Διπλώματος καταβάλλεται επίδομα 8% και 12 % αντίστοιχα στις μηνιαίες αποδοχές.
Διαμόρφωση του ωρομισθίου με τον υπολογισμό των επιδομάτων πολυετίας και γάμου
Έτη εργασίαςΜεικτά(άγαμος)Καθαρά (άγαμος)Μεικτά (έγγαμος)Καθαρά (έγγαμος)
0-313,5711,4014,9312,54
4-614,2511,9715,6113,11
7-914,9312,5416,2913,68
10-1215,6113,1116,9714,25
13-1516,2913,6817,6514,82
15-1816,9714,2518,3215,39
18 και άνω17,6514,8219,0015,96
Στα ανωτέρω ωρομίσθια δεν περιλαμβάνονται τα επιδόματα Master (8%), Διδακτορικού (12%) και τέκνων (5% για κάθε τέκνο)  

ΑΡΘΡΟ 5 – Επιδόματα Χριστουγέννων-Πάσχα-Θερινής άδειας

Στους καθηγητές που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, ανεξάρτητα εάν συνδέονται με εργασιακή σχέση αορίστου ή ορισμένου χρόνου,

 1. Καταβάλλονται επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα σύμφωνα με τις διατάξεις της 19040/1981 ΚΥΑ όπως ισχύει, δηλαδή τα δώρα εορτών καταβάλλονται στους δικαιούχους για τα Χριστούγεννα μέχρι την 21.12 εκάστου έτους και για το Πάσχα μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη εκάστου έτους.
 2. Χορηγείται άδεια ή αποζημίωση αδείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες περι αυτών διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 6  – Απασχόληση Κυριακών

Σε περίπτωση απασχόλησης των καθηγητών κατά τις Κυριακές, αντίστοιχες αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες κατά 75%(αρ.80 Ν4445/2016).

ΑΡΘΡΟ 7 – Καταβολή αποδοχών

Οι δεδουλευμένες αποδοχές εκάστου μηνός καταβάλλονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού μέχρι την 5η του επόμενου μηνός και η καταβολή τους αποδεικνύεται με την χορήγηση σχετικής απόδειξης κατά τις διατάξεις του αρ.5.Ν3277/2004 και αναλυτικού εκκαθαριστικού σημειώματος μισθοδοσίας.

ΑΡΘΡΟ 8 – Υποχρεώσεις και δικαιώματα

 1. Για την καταβολή των αποδοχών ο καθηγητής, εκτός των ωρών διδασκαλίας, έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
  • Να δίνει πληροφορίες στους γονείς για την πρόοδο των μαθητών του, σε χρόνο που καθορίζεται από την διεύθυνση του φροντιστηρίου, ύστερα από σχετική συνεννόηση μαζί του και πάντως εκτός των ωρών διδασκαλίας του καθηγητή, αλλά σε χρόνο που συνάπτεται με αυτές. Για το χρόνο πληροφόρησης των γονέων που δεν συνάπτεται με τις διδακτικές ώρες, ο καθηγητής δικαιούται πρόσθετη αμοιβή σύμφωνα με το προβλεπόμενο από τη ρύθμιση ωρομίσθιο.
  • Να επιτηρεί τους μαθητές κατά τον χρόνο των διαγωνισμάτων του φροντιστηρίου, στα πλαίσια του συμφωνημένου ωραρίου. Εάν η επιτήρηση γίνεται εκτός του συμφωνημένου ωραρίου θα καταβάλλεται το ανάλογο ωρομίσθιο.
  • Να συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει το φροντιστήριο ή στα όποια αυτό συμμετέχει . Εάν τα σεμινάρια πραγματοποιούνται εκτός του συμφωνημένου ωραρίου θα καταβάλλεται το ανάλογο ωρομίσθιο. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά τα επιδοτούμενα σεμινάρια.
 2. Απαγορεύεται στους εργοδότες να προβαίνουν σε πράξεις και ενέργειες που δυσχεραίνουν την συνδικαλιστική δραστηριότητα των μελών του Συλλόγου Καθηγητών.
 3. Οι σημειώσεις των καθηγητών αναπαράγονται με δαπάνη του εργοδότη και διανέμονται δωρεάν στους καθηγητές. Αυτές εφόσον είναι πρωτότυπες, φέρουν το εξώφυλλο, εκτός από την επωνυμία του φροντιστηρίου και το όνομα του καθηγητή ή των επιμελητών της έκδοσης.
 4. Παράβαση των όρων που αναφέρονται στις παραγράφους 2,3 και 5 αυτού του άρθρου, από οποιοδήποτε μέρος, θεωρείται μονομερής καταγγελία της σύμβασης με υπαιτιότητά του και επιφέρει από τον νόμο συνέπειες.

ΑΡΘΡΟ 9 – Αριθμός διδακτικών ωρών

Ο αριθμός των διδακτικών ωρώντων καθηγητών καθορίζεται με κοινή συμφωνία. 


Ελάχιστος εβδομαδιαίος αριθμός διδακτικών ωρών, είναι ο μέσος όρος των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών που πραγματοποίησε ο καθηγητής μέχρι την 15η Νοεμβρίου εφόσον απασχολείτο από τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους ή μέχρι την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα από την ημέρα της πρόσληψης, εάν προσλήφθηκε μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους. 


Μείωση του αριθμού των ωρών διδασκαλίας και μέχρι ποσοστού 20% στρογγυλοποιημένου αναλόγως του μεγέθους του κλάσματος προς τα άνω ή κάτω, είναι δυνατή μονομερώς από τον εργοδότη, εάν υπάρξει μείωση των συνολικών ωρών του φροντιστηρίου στα μαθήματα της ειδικότητας κάθε καθηγητή. 


Σε κάθε νέο διδακτικό έτος, στο ίδιο φροντιστήριο, ο μικρότερος αριθμός διδακτικών ωρών σε κάθε καθηγητή, είναι αυτός που υπήρχε στα μέσα του μήνα που έπεται αυτού της πρόσληψης. Μείωση των ωρών αυτών μπορεί να γίνει με κοινή συμφωνία των μερών, είτε μονομερώς από τον εργοδότη μέχρι 20% σε σχέση με τις μέσες ώρες απασχόλησης του καθηγητή κατά την προηγούμενη σχολική περίοδο, και αν υπάρχει απόλυτα αποδεδειγμένη μείωση του συνολικού αριθμού των ωρών του μαθήματος της ειδικότητας του καθηγητή, η μείωση μπορεί να υπερβαίνει το παραπάνω ποσοστό, όχι όμως πέραν του 50 %. 


Αύξηση των ωρών διδασκαλίας, σε κάθε περίπτωση γίνεται ύστερα από κοινή συμφωνία των μερών.

ΑΡΘΡΟ 10 – Πρόγραμμα διδασκαλίας – Διακοπές διδασκαλίας

 1.  Το πρόγραμμα διδασκαλίας κάθε καθηγητή συντάσσεται ύστερα από κοινή συμφωνία. Σε περίοδο εξετάσεων ή άλλων σοβαρών αιτίων, μπορεί να γίνεται νέο πρόγραμμα, πάλι με κοινή συμφωνία.
 2. Η διδακτική ώρα ορίζεται σε 45′. Μεταξύ δύο διδακτικών ωρών διενεργείται διάλειμμα 10′. 

 3. Προγραμματισμένες ώρες διδασκαλίας που δεν πραγματοποιούνται για λόγους που αφορούν το φροντιστήριο ενώ ο καθηγητής βρίσκεται στη θέση του, αμείβονται ως χρόνος πραγματικής εργασίας και δεν υπάρχει υποχρέωση του καθηγητή για αναπλήρωσή τους. Εάν όμως ο καθηγητής έχει προειδοποιηθεί έγκαιρα τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα, οι ώρες αυτές αναπληρώνονται εντός της αυτής ή το πολύ εντός της επόμενης εβδομάδας και εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό, αμείβονται κατά το ήμισυ. 

 4. Κατά το χρονικό διάστημα από 24/12 μέχρι και τις 2/1 του επομένου έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες δικαιούμενοι των αποδοχών τους που προκύπτουν βάσει του προγράμματος των αντιστοίχων ημερών. Από 3/1 μέχρι και 5/1 οι καθηγητές υποχρεούνται να προσφέρουν κανονικά την προγραμματισμένη εργασία τους, εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ των μερών. Αν οι ώρες εργασίας από 


ΑΡΘΡΟ 11 – Λύση εργασιακών συμβάσεων

Η σύμβαση εργασίας των καθηγητών λύεται, αν μεν είναι ορισμένουχρόνου, χωρίς άλλη διατύπωση, αν δε είναι αορίστου χρόνου με την τήρηση των διατάξεων του Ν. 3198/55 περί καταγγελίας των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας. 


Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου προ του χρόνου που έχει συμφωνηθεί με ευθύνη οποιουδήποτε των μερών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 672 επ. Α.Κ. 


Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να προειδοποιούν τους καθηγητές με τους οποίους είχαν συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου το προηγούμενο διδακτικό έτος, για την μη ανανέωση των συμβάσεών τους μέχρι και την 10η Ιουλίου κάθε έτους. Αν η σύμβαση αυτή δεν ανανεωθεί με ευθύνη του εργοδότη ο καθηγητής δικαιούται αποζημίωσης ίσης με τις αποδοχές ενός μέσου μηνιαίου μισθού του προηγούμενου διδακτικού έτους. Την αποζημίωση αυτή δικαιούνται καθηγητές που είχαν εργασθεί στο φροντιστήριο από το οποίο απολύονται κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διδακτικού έτους, τουλάχιστον για δύο μήνες. 


Με γνώμονα την προστασία της μητρότητας, εάν λήξει η σύμβαση εργασίας καθηγήτριας λόγω περάτωσης του διδακτικού έτους καθ’ ον χρόνο αυτή είναι έγκυος, δικαιούται να ζητήσει την επαναπρόσληψή της κατά το επόμενο διδακτικό έτος τουλάχιστον για τα 3/5 του μέσου όρου του ωραρίου που δίδαξε αυτή κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος. Το δικαίωμα αυτό δεν υφίσταται εάν το σχετικό μάθημα πάψει να διδάσκεται από το φροντιστήριο κατά το επόμενο διδακτικό έτος. 


Η απασχόληση καθηγητών με σύμβαση ορισμένου χρόνου αποδεικνύεται από σχετική έγγραφη συμφωνία των μερών. Στην αντίθετη περίπτωση η σύμβαση εργασίας είναι αορίστου χρόνου. 


Άρθρο 12 – Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

Αποδοχές ανώτερες απ’ αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., κανονισμούς εργασίας, έθιμα κ.λ.π., δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 13 – Διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Στις συλλογικές συμβάσεις μεταξύ των δύο μερών της παρούσας θα συμφωνείται ότι αυτές αρχίζουν να ισχύουν την 1η Ιουλίου. 


Όποιο μέρος επιθυμεί να καταγγείλει τη Σ.Σ.Ε., μπορεί να προβεί στην καταγγελία κατά τη διάρκεια ισχύος της καταγγελλόμενης Σ.Σ.Ε., έτσι ώστε οι διαπραγματεύσεις να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Στην περίπτωση αυτή, στην καταγγελία και στην πρόσκληση διαπραγματεύσεων θα προσδιορίζεται ρητά ότι ζητείται η σύναψη νέας Σ.Σ.Ε. που θα αρχίζει να ισχύει μετά το πέρας ισχύος της καταγγελθείσας Σ.Σ.Ε.


Άρθρο 14 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των όρων της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αρχίζει από …/…/2023