Υποχρέωση πληροφόρησης μισθωτών

Με το Π.Δ. 156/1994 έχει θεσπιστεί η υποχρέωση των εργοδοτών να ενημερώνουν τους εργαζομένους για τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή σχέσης εργασίας καθώς και τις μεταβολές που επέρχονται. Έτσι κάθε εργοδότης υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς κάθε εργαζόμενο για :

Τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων, τον τόπο παροχής της  εργασίας, την έδρα της επιχείρησης η την διεύθυνση της κατοικίας του εργοδότη, την ειδικότητα του εργαζομένου  καθώς και  το αντικείμενο της εργασίας του, την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας και τη διάρκειά της, αν καταρτίζεται για ορισμένο χρόνο, τη διάρκεια της άδειας με αποδοχές πού δικαιούται ο εργαζόμενος, καθώς και τον τρόπο και  τον χρόνο χορήγησής της, το ύψος της αποζημίωσης που οφείλεται και τις προθεσμίες πού πρέπει να τηρούν εργοδότης και εργαζόμενος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση λύσης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας με καταγγελία, τις πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος και την περιοδικότητα της καταβολής τους, τη διάρκεια της κανονικής ημερήσιας και εβδομαδιαίας απασχόλησης του εργαζομένου, αναφορά της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που καθορίζει τους ελάχιστους όρους αμοιβής και εργασίας του εργαζομένου.

Ή ενημέρωση του εργαζομένου από τον εργοδότη πρέπει να γίνει μέσα σε 2 μήνες το αργότερο από την έναρξη της εργασίας. Για κάθε μεταβολή των στοιχείων που περιγράψαμε παραπάνω ο εργοδότης πρέπει να συντάξει σχετικό έγγραφο και να το παραδώσει στον εργαζόμενο το αργότερο μέσα σε 1 μήνα μετά την πραγματοποίηση της μεταβολής.

Σε κάθε υπόχρεο που παραβαίνει τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο από την Επιθεώρηση Εργασίας μετά από ακρόαση του ενδιαφερομένου(βλ. Έγκύκλιος 3134/94 του Ύπουργ. Εργασίας, ΕΑΕΔ 1995 σελ. 219, ΔΕΝ 1994 σελ. 1385, 2001 σελ. 1414 (Υπόδειγμα).