Τρόπος Υπολογισμού Ενσήμων

 Ζητώντας διευκρινίσεις από το ΙΚΑ για τον αριθμό των ενσήμων

 τα οποία δικαιούμαστε, λάβαμε την ακόλουθη απάντηση:

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αίτηση

Σε απάντηση της από 28/3/2002 αίτησής σας και σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας,
σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.5-9 του ΑΝ 1846/51 και του άρθρου 18 του Κανονισμού
Ασφάλισης του ΙΚΑ ορίζεται ο τρόπος
υπολογισμού των ημερών στην ασφάλιση του ΙΚΑ.
Στους καθηγητές φροντιστηρίου που απασχολούνται ή είναι στη διάθεση του εργοδότη όλες
τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και
αμείβονται με μηνιαίο μισθό, στην ασφάλιση του ΙΚΑ αναγνωρίζονται:

α) 25 ημέρες εργασίας αν απασχολούνται εβδομαδιαίως τουλάχιστον όσες ώρες προβλέπει
η συλλογική σύμβαση εργασίας τους ή,

β) όσες είναι οι εργάσιμες ημέρες του μήνα, αν απασχολούνται για λιγότερες από τις
προβλεπόμενες από τη συλλογική σύμβαση ώρες εβδομαδιαίως.
Αν δεν απασχολούνται όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, τότε στην ασφάλιση του ΙΚΑ
αναγνωρίζονται όσες ημέρες πραγματικά εργάζονται συν μία
ημέρα ανά εβδομάδα, αν εργάζονται 3 τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα, και πραγματοποιούν
 το πλήρες ωράριο που προβλέπεται από τη συλλογική σύμβαση εργασίας.
Στους καθηγητές που αμείβονται με ωρομίσθιο, αναγνωρίζονται στο ΙΚΑ όσες ημέρες πραγματικά
εργάζονται. Επιπλέον μια ημέρα ανά εβδομάδα, προστίθεται
αν πραγματοποιούν το πλήρες ωράριο που προβλέπεται από τη συλλογική τους σύμβαση εργασίας
και εργάζονται τουλάχιστον 3 ημέρες εβδομαδιαία.
Σε κάθε περίπτωση από τις προαναφερόμενες, προϋπόθεση είναι το ημερομίσθιο που λαμβάνει ο
καθηγητής να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το τεκμαρτό
ημερομίσθιο (Τ.Η.) της 1ης ασφαλιστικής κλάσης (Α.Κ.), όπως ορίζεται κάθε φορά.
Διαφορετικά, αναγνωρίζονται τόσες ημέρες όσες προκύπτουν από τη διαίρεση των μηνιαίων
αποδοχών δια το Τ.Η. της 1ης Α.Κ., όπως ισχύει κάθε φορά.
(για το 2007 είναι 10,52Ευρώ)
Σχετικές οδηγίες για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης έχουν δοθεί αναλυτικά στα
Υποκ/τα ΙΚΑ με τις αριθμ. 44/75 & 114/81 εγκύκλιες της Δ/νσής μας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ