Η συμπεριφορά  του εργοδότη

Οι εργοδότες υποχρεούνται να συμπεριφέρονται στους εργαζομένους με ευπρέπεια και να σέβονται την προσωπικότητά τους. Δεν επιτρέπεται η βάναυση, ανάρμοστη και υβριστική συμπεριφορά του εργοδότη προς τους εργαζομένους και γενικά η αντιμετώπισή τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προσβάλλεται η ηθική και η αξιοπρέπειά τους με ύβρεις, βιαιοπραγίες, απειλές, ανήθικες προτάσεις(Άρθρο 7 Ν.2112/20, άρθρα 200,281,648 Αστικού Κώδικα).

Η συμπεριφορά αυτή υπερβαίνει τα όρια του διευθυντικού δικαιώματος, αποτελεί καταχρηστική άσκηση δικαιώματος και αθέτηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Δικαιούται επομένως ο εργαζόμενος, εάν έχουν δημιουργηθεί συνθήκες που να καθιστούν αδύνατη ή δυσχερή την συνέχιση παροχής της εργασίας του, να θεωρήσει την συμπεριφορά αυτή ως μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας, η οποία ισοδυναμεί με καταγγελία αυτής και να παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες του, μέχρι ο εργοδότης προβεί σε επανόρθωση με μεταγενέστερη συμπεριφορά του ή να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας, καταβάλλοντας και την νόμιμη αποζημίωση.

Στο χρονικό διάστημα αυτό ο εργοδότης περιέρχεται σε κατάσταση υπερημερίας και συνεπώς οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές στον εργαζόμενο που απέχει από την εργασία του(Άρθρο 7 Ν.2112/20, άρθρα 200,281,288,648 Αστικού Κώδικα). Η συμπεριφορά αυτή δημιουργεί αξίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.