τι πρεπει να κανουμε για την υπογραφη συλλογικων συμβασεων εργασίας

1. Καταγγελία της προηγούμενης ΣΣΕ ή Δ. Α(αν υπάρχει) και pρόσκληση προς την εργοδοτική πλευρά για συζήτηση για την υπογραφή νέας ΣΣΕ. Πρέπει να περιλαμβάνει Σχέδιο ΣΣΕ με τα νέα αιτήματα και η καταγγελία να γίνει τουλάχιστον ένα χρόνο μετά την υπογραφή της παλιάς. Η καταγγελία και η πρόσκληση πρέπει να γίνει με δικαστικό κλητήρα.

2.     Αν έρθουν στη συνάντηση οι εργοδότες και δεν καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν δεν έρθουν καθόλου κάνουμε αίτηση προς τον ΟΜΕΔ για μεσολάβηση. Η αίτηση κοινοποιείται προς την εργοδοτική πλευρά (πλήρη στοιχεία : διευθύνσεις & τηλέφωνα), το Υπουργείο Εργασίας, Διεύθυνση Εργατικών Διαφορών (Πειραιώς 40) και το Πρωτοβάθμιο Σωματείο.

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

      Πλήρεις διευθύνσεις και τηλέφωνα όλων των μερών, τα αιτήματα αιτιολογημένα, πρωτότυπη σφραγίδα της οργάνωσης  και πρωτότυπες  υπογραφές.

      Εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους μας.

      Δήλωση της αιτούσας οργάνωση ότι κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και στην εργοδοτική πλευρά με δικαστικό κλητήρα : α) η έναρξη της Συλλογικής Διαπραγμάτευσης και β) η καταγγελία της προηγούμενης ΣΣΕ ή Διαιτητικής Απόφασης.

      Δήλωση της αιτούσας οργάνωσης ότι η αίτηση μεσολάβησης κοινοποιήθηκε στην εργοδοτική πλευρά και στο Υπουργείο Εργασίας.

      Την καταγγελία της ΣΣΕ και την Πρόσκληση μαζί με τα επιδοτήριά του δικαστικού κλητήρα προς την εργοδοτική πλευρά και το Υπουργείο Εργασίας.

 

3.     Καθορίζεται η πρώτη συνάντηση από τον ΟΜΕΔ για την κοινή επιλογή του μεσολαβητή. Αν δεν συμφωνήσουν τα δύο μέρη η επιλογή γίνεται με κλήρωση.

4.     Γίνονται αλλεπάλληλες συναντήσεις μεταξύ εργοδοτών, εργαζομένων και μεσολαβητή.

5.     Ο μεσολαβητής στέλνει την πρότασή του προς τα δύο μέρη.

6.     Μέσα σε 5 ημέρες από την παραλαβή της πρότασης του μεσολαβητή είμαστε
υποχρεωμένοι να δηλώσουμε ότι την αποδεχόμαστε και να το κοινοποιήσουμε   ,
και στην εργοδοτική πλευρά. Αν δεν την αποδεχτούμε μένουμε χωρίς ΣΣΕ. Αν την αποδεχτούν και οι εργοδότες, την  υπογράφουμε από κοινού (συνέχεια στο 7).

Αν δεν την αποδεχτούν οι εργοδότες, κάνουμε τα εξής :

      Αίτηση προς τον ΟΜΕΔ για Διαιτησία

      Εξουσιοδοτούμε αντιπροσώπους.

      Επιλέγουμε με τους εργοδότες διαιτητή.

      Προσερχόμαστε σε κοινές συναντήσεις με την εργοδοτική πλευρά και τον διαιτητή.

      Αποστολή της Διαιτητικής Απόφασης.

 7.     Εξουσιοδότηση για την κατάθεση της ΣΣΕ ή της Δ.Α. στο Υπουργείο Εργασίας(Διεύθυνση Συλλογικών Διαφορών, 1ος όροφος, γρ. 121). Πρέπει απαραίτητα να περιέχει την Ημερομηνία Υπογραφής της ΣΣΕ ή τον α/α της Δ.Α. και τον Αριθμό της Ταυτότητας του καταθέτη.

8.     Ζητάμε να κηρυχθεί υποχρεωτική η ΣΣΕ ή η Δ.Α από το Υπουργείο Εργασίας.

9.     Επισυνάπτουμε τρία πρωτότυπα αντίγραφα της ΣΣΕ ή της Δ.Α. και τρεις φωτοτυπίες.

10. Τα αντίγραφα τα υπογράφει ο υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας που τα παραλαμβάνει και αυτός που τα καταθέτει. Τα δύο αντίγραφα τα παίρνουμε εμείς και το ένα το κρατάει το Υπουργείο.

11.Μετά την πάροδο εύλογου χρόνου το Υπουργείο Εργασίας μας στέλνει ανακοίνωση κατάθεσης και  εφαρμογής της ΣΣΕ ή της Δ.Α.

12.Μάς στέλνουν έγγραφο όπου μάς λένε ότι κήρυξαν υποχρεωτική την ΣΣΕ ή την Δ.Α.

 

 

Ακολουθεί υπόδειγμα αίτησης στον ΟΜΕΔ για Μεσολάβηση

 

  

                    Προς τον ΟΜΕΔ

                              (διεύθυνση ΟΜΕΔ)

ΑΙΤΗΣΗ του/της.................................................................................................................

(αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ή των οργανώσεων που ζητούν την μεσολάβηση)

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

(Σημειώνεται ότι η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται από κοινού ή χωριστά από τα ενδιαφερόμενα μέρη).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Οργανώσεις που κλήθηκαν για διαπραγμάτευση).

1) ...............................................................................................................................................................................................................................................................

2)...........................................................................................................................................................................

3)......................................................................................................................................................................

4).......................................................................................................................................................................

5).............................................................................................................................         

( Η κοινοποίηση στην άλλη πλευρά γίνεται με ευθύνη αυτού που υποβάλλει την αίτηση μεσολάβησης)

 

 

Μετά       την       αποτυχία       των       διαπραγματεύσεων,       προκειμένου       να  υπογραφεί................................................... Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (πρέπει να αναφέρεται το είδος της ΣΣΕ, π.χ Ομοιεπαγγελματική Εθνική ή Τοπική, Κλαδική, Επιχειρησιακή ), ζητάμε την μεσολάβηση βάσει του άρθρου 15 του ν. 1876/90.

Τα αιτήματά μας είναι τα εξής :

1).........................................................................................................................................

.... ....................................................................................................................................................................................

2).........................................................................................................................................

3).........................................................................................................................................

4)............................. ,..........................................................................................................

Οι λόγοι που τα δικαιολογούν ή που καθιστούν αδύνατη την ικανοποίηση τους είναι:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Εκπρόσωποι για την μεσολάβηση ορίζονται οι  :

 

 

Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων ή η καταγγελία και η έναρξη των διαπραγματεύσεων κοινοποιήθηκε στην Επιθεώρηση Εργασίας ( ή στο Υπουργείο Εργασίας).

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η αίτηση πρέπει να περιέχει πλήρη τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνο, ημέρες και ώρα που θα ευρίσκεται κάποιος εκπρόσωπος για την παραλαβή των προσκλήσεων και εγγράφων από τον Ο.ΜΕ.Δ .).