Eγκυμοσύνη

Άδεια απουσίας

 Σύμφωνα με τον Ν. 1302/1982 οι γυναίκες που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δικαιούνται, άσχετα με το χρόνο εργασίας στον εργοδότη τους να λάβουν άδεια τοκετού προσκομίζοντας στον εργοδότη τους πιστοποιητικό γιατρού που να βεβαιώνει την πιθανή μέρα του τοκετού. Η συνολική διάρκεια της άδειας είναι 17 βδομάδες, δηλαδή 119 ημερολογιακές μέρες. Από αυτές οι 56, δηλαδή 8 βδομάδες(άδεια κυοφορίας) πρέπει να χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή μέρα του τοκετού και οι υπόλοιπες 63, δηλαδή 9 βδομάδες(άδεια λοχείας) μετά τον τοκετό. Αν αντίθετα ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, αυξάνουν οι μέρες της άδειας τοκετού (μέχρι τελικά να πραγματοποιηθεί ο τοκετός), χωρίς να μεταβάλλονται οι μέρες της άδειας λοχείας. Άρα στην περίπτωση αυτή η συνολική άδεια υπερβαίνει τις 119 μέρες.

 Για την χορήγηση της άδειας τοκετού είναι αδιάφορο αν η μητέρα συνέλαβε από έγγαμη ή εξώγαμη σχέση.

Απαγόρευση απόλυσης

α) Περίοδος πριν από τον τοκετό:

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1483/94 10 Π.Δ. 176/97 απαγορεύεται και είναι άκυρη η απόλυση εργαζομένης από τον εργοδότη της.

β) Περίοδος μετά τον τοκετό:

Το άρθρο 10,παρ.4 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των καθηγητών/τριών στα φροντιστήρια ορίζει ότι σε περίπτωση εγκυμοσύνης καθηγήτριας,  εφόσον αυτή εγκυμονεί κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της, ο εργοδότης υποχρεούται να την επαναπροσλάβει για το επόμενο διδακτικό έτος και τουλάχιστον για τα 3/5 του ωραρίου που δίδαξε κατά το τελευταίο διδακτικό έτος που εργάστηκε.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1483/84 απαγορεύεται και είναι άκυρη η απόλυση της εργαζομένης από τον εργοδότη της για χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό.

 Καταβολή μισθού

 Οι γυναίκες κατά το διάστημα της απουσίας τους από την εργασία τους λόγω κυοφορίας, τοκετού και λοχείας, θεωρούνται ότι βρίσκονται σε άδεια από νόμιμο κώλυμα, και ως εκ τούτου δικαιούνται να λάβουν τις αποδοχές τους από τον εργοδότη. Όσες δεν έχουν συμπληρώσει έτος εργασίας στον αυτό εργοδότη δικαιούνται τις αποδοχές τους για μισό μήνα, όσες έχουν συμπληρώσει έτος εργασίας τις αποδοχές τους για ένα μήνα. Ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για την ασφάλιση της. Η άδεια μητρότητας θεωρείται ως πραγματικός χρόνος απασχόλησης και συνυπολογίζεται στα δώρα εορτών, στις άδειες και τα επιδόματα αδείας.

Επίδομα μητρότητας και τοκετού από το ΙΚΑ

 Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2874/2000: η ασφαλισμένη στο ΙΚΑ δικαιούται επί 56 μέρες πριν από τον τοκετό και επί 63 μέρες μετά, να λάβει επίδομα κυοφορίας και λοχείας αντίστοιχα. Τα επιδόματα αυτά είναι ίσα με το βασικό επίδομα ασθενείας και τις προσαυξήσεις για τα οικογενειακά βάρη. Τα επιδόματα αυτά είναι ίσα με το βασικό επίδομα ασθενείας και τις προσαυξήσεις για τα οικογενειακά βάρη.

 Για να πάρουν αυτά τα επιδόμάτα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 200 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση τα δύο προηγούμενα χρόνια από την πιθανή ή την πραγματική ημέρα τοκετού και να μην εργάζονται κατά τον χρόνο της επιδότησης.

Το ΙΚΑ καταβάλλει και βοήθημα τοκετού που ανέρχεται σε 30 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη.Το επίδομα τοκετού για να το πάρει η εργαζόμενη θα πρέπει να έχει 50 ένσημα το τελευταίο έτος ή το τελευταίο 15μηνο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι δύο τελευταίοι μήνες.


  Δικαιολογητικά:  

 

  • Ασφαλιστικά βιβλιάρια των δύο τελευταίων ετών ή βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το οποίο ελέγχει τον εργοδότη.
  • Βιβλιάριο υγείας (ατομικό, οικογενειακό)
  • Βεβαίωση του γυναικολόγου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την πιθανή ημέρα τοκετού
  • Δήλωση από τον εργοδότη ότι σταμάτησε να εργάζεται - Δήλωση δική της για την ημέρα διακοπής (χορηγείται έντυπο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού (μετά τον τοκετό για το επίδομα λοχείας)

Συμπληρωματικές παροχές μητρότητας από τον ΟΑΕΔ

 Σύμφωνα με το άρθρο 1 Π.Δ.221/97 : η συμπληρωματική παροχή ισούται προς την διαφορά που προκύπτει μεταξύ των από το ΙΚΑ καταβληθέντων επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας και των αποδοχών τις οποίες δικαιούται η ασφαλισμένη κατά τον χρόνο έναρξης της άδειας κυοφορίας, σύμφωνα με την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση. Χορηγούνται μέχρι να συμπληρωθούν τα χρονικά όρια της υποχρεωτικής άδειας των 17 εβδομάδων των γυναικών λόγω του τοκετού και της λοχείας(δηλαδή συνολικά 119 μέρες).

 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Ν.3655/2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/08 δικαιούται η μητέρα ασφαλισμένη στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που απασχολείται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση.
 2. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας, ως ισχύουν κάθε φορά καθώς επίσης και στις εργαζόμενες που αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα κάνουν χρήση ετήσιας κανονικής αδείας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση της ετήσιες προθεσμίες για τη χορήγησή της.
3. Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας ορίζεται η επομένη της λήξης των αδειών της προηγουμένης παραγράφου.
4. Δικαιούχοι της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας είναι και οι εργαζόμενες που κατά τη δημοσίευση του νόμου (3-4-2008) βρίσκονταν σε άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή σε ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια.
 5. Η διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας ορίζεται σε έξι μήνες. Η εργαζόμενη δύναται, με αμετάκλητη αίτησή της, να κάνει χρήση του συνόλου ή τμήματος αυτής. Επίσης, η εργαζόμενη μπορεί να διακόψει την ειδική άδεια, με έγγραφη συμφωνία του εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο της άδειας δεν μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο.
6. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται στην εργαζόμενη, έπειτα από αίτησή της στον εργοδότη, τον οποίο οφείλει να προειδοποιήσει εγγράφως ένα μήνα πριν την έναρξη της εν λόγω αδείας.
7. Ο χρόνος απουσίας της εργαζόμενης από την εργασία της κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό της ετήσιας κανονικής άδειας, της προϋπηρεσίας για τον καθορισμό της αμοιβής και της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης αλλά και κάθε δικαιώματος που απορρέει από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας καταβάλλει ειδική παροχή στην εργαζόμενη μητέρα, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις :
α. Βρίσκεται σε ενεργή εργασιακή σχέση,
 β. Έχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ –ΕΤΑΜ.
2. Το καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό όπως καθορίζεται κάθε φορά με βάση την ΕΓΣΣΕ. Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και τέσσερις ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το μισό του ανωτέρω καθοριζόμενου. Με βάση τα αναφερόμενα ποσά, καταβάλλεται αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.
3. Για την άσκηση του δικαιώματος η δικαιούχος υποβάλλει, η ίδια ή δια αντιπροσώπου, στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, αίτηση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας ή και της ετήσιας κανονικής άδειας του κεφ. Α της παρούσης . Κατά την πρώτη εφαρμογή και για διάστημα δύο μηνών η αναφερόμενη προθεσμία των 60 ημερών αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσης.
4. Η παροχή καταβάλλεται σε έξι μηνιαίες δόσεις, όπως ορίζεται από την απόφαση αναγνώρισης της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, με πίστωση λογαριασμού που τηρείται από τη δικαιούχο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
5. Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένης και την αποδίδει στο ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισμό. Στην περίπτωση καταβολής μικρότερου ποσού επιδότησης, μειώνεται αναλογικά και ο χρόνος προς αναγνώριση στην ασφάλιση. 6. Αρμόδια Υπηρεσία για την καταβολή της ειδικής παροχής στην εργαζόμενη είναι η τοπική Υπηρεσία παροχών ή το ΚΠΑ 2 του τόπου κατοικίας της. Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος είναι ο προϊστάμενος της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.
 7. Η αιτούσα οφείλει να προσκομίσει στον ΟΑΕΔ τα παρακάτω δικαιολογητικά :
 α. βεβαίωση εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, η ημερομηνία πρόσληψης και προκειμένου για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους καθώς και η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχεία ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο αδείας.
β. αντίγραφο απόφασης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
γ. υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης. Στην ίδια δήλωση θα αναφέρονται ο αριθμός μητρώου της ασφαλισμένης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ο αριθμός φορολογικού μητρώου,
δ. αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της δικαιούχου (φωτοτυπία της αντίστοιχης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης). Για την νομιμότητα της παροχής, η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό.
8. Η παροχή διακόπτεται λόγω : α. πρόσληψης και απασχόλησής της δικαιούχου σε νέο εργοδότη, β. αίτησης διακοπής της δικαιούχου.
9. Ενστάσεις κατά των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων ασκούνται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή τους στην ενδιαφερόμενη. Οι ανωτέρω ενστάσεις εξετάζονται σε πρώτο βαθμό από την Επιτροπή Επίλυσης Ασφαλιστικών Διαφορών (ΕΕΑΔ) της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Οργανισμού και σε δεύτερο βαθμό από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Για τις εργαζόμενες που κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3655/08 (3-4-2008) διένυαν την άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια και οι οποίες επέστρεψαν ή θα επιστρέψουν στην εργασία τους, ισχύουν τα ακόλουθα: α. ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας του κεφαλαίου Α΄ και ειδικής παροχής προστασίας του κεφαλαίου Β΄ της παρούσης λογίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ. β. δεν ισχύει περίοδος προειδοποίησης προς τον εργοδότη. γ. μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης. Η δαπάνη της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Με το άρθρο 142 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α /3-4-2008) εγκρίθηκε η καταβολή ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών. Την ειδική αυτή άδεια δικαιούνται οι μητέρες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ – ΤΕΑΜ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με σχέση εξαρτημένης εργασίας , ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004 – 2005. Η ασφαλισμένη δύναται, με αμετάκλητη αίτησή της, να κάνει χρήση του συνόλου ή τμήματος αυτής. Επίσης, μπορεί να διακόψει την ειδική άδεια, με έγγραφη συμφωνία του εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση το υπόλοιπο της άδειας δεν μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο.
ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Αρμόδια Υπηρεσία για την καταβολή της ειδικής παροχής είναι η Τοπική Υπηρεσία παροχών ή το ΚΠΑ 2 του τόπου κατοικίας της. Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος είναι ο προϊστάμενος της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Α) Η ασφαλισμένη πρέπει να βρίσκεται σε ενεργό εργασιακή σχέση εξηρτημένης εργασίας κατά τη έναρξη της άδειας μητρότητας. Β) Να έχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Η δικαιούχος υποβάλλει, η ίδια ή δι’ αντιπροσώπου, στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ , αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας ή και της ετήσιας κανονικής άδειας.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α) Βεβαίωση εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά τη έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, η ημερομηνία πρόσληψης και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους καθώς και η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας. Β) Αντίγραφο απόφασης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Γ) Υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου από την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης καθώς τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ και το ΑΦΜ. Δ) Αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας της δικαιούχου. ΠΟΣΟ Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, με βάση το προαναφερόμενο ποσό. Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και 4 ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το μισό του ανωτέρω καθοριζόμενου ποσού. Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένης και την αποδίδει στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. ΔΙΑΚΟΠΗ Η παροχή διακόπτεται λόγω: Α) Πρόσληψης και απασχόλησής της σε νέο εργοδότη και Β) αίτησης διακοπής του δικαιούχου. ΙΣΧΥΣ Δικαιούχοι της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας είναι οι εργαζόμενες που από την δημοσίευση του νόμου (3/4/2008) και μετά, βρίσκονται σε άδεια μητρότητας ή σε ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ Τ.Υ. ______ ΚΠΑ2_____________________
Σας παρακαλώ να μου εγκρίνετε τη καταβολή της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας (άρθρο 142 του Ν. 3655/2008). ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ Α. Δ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Α. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΑΦΜ Α.Μ.ΙΚΑ ΑΡ. ΛΟΓ. ΕΤΕ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. Τ.Κ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Ο πιο κάτω εργοδότης__________________________________ Είδος επιχείρησης______________________________________ Διεύθυνση __________________________________________Α.Μ. (Αγορά Ενσήμων ΙΚΑ) _______________ΤΗΛ_____________________ Στοιχεία Ταυτότητας____________________________________ Βεβαιώνω και δηλώνω υπεύθυνα, με την παρούσα μου και έχοντας γνώση των συνεπειών του Νόμου, για ψευδή δήλωση, ότι η ασφαλισμένη_________________________________________________________ με Α.Μ. ΙΚΑ _________________. κατά την έναρξη της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας, βρίσκεται σε ενεργό εργασιακή σχέση με την επιχείρησή μας. Η ανωτέρω ασφαλισμένη προσλήφθηκε την _______________.με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου/ορισμένου χρόνου με πλήρη/μερική απασχόλησης.(1). (Η ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου είναι η ________) Κατά την έναρξη δε αυτής οι μηνιαίες αποδοχές ή το ημερομίσθιο της είναι__________________ευρώ (_________). Η ασφαλισμένη έλαβε κανονική άδεια ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας (μετά τη λήξη της κυοφορίας – λοχείας) από _________..έως______.. Η βεβαίωση αυτή δίνεται στην ανωτέρω μισθωτό για να την χρησιμοποιήσει στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να της χορηγηθεί η ειδική άδεια προστασίας μητρότητας. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ _____/____/_____ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ