Ασθένεια

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 178/1967, όταν ο εργαζόμενος απουσιάζει  1-3 ημέρες από την εργασία λόγω ασθενείας, δεν καταβάλλεται επίδομα από το ΙΚΑ. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλει μόνο το μισό του ημερομισθίου. Αντίθετα, αν η ασθένεια διαρκέσει πάνω από 3 μέρες, το ΙΚΑ καταβάλλει στον μισθωτό επίδομα ασθενείας και ο εργοδότης τη διαφορά μεταξύ του ημερομισθίου και του επιδόματος ασθενείας.

Εάν στη συνέχεια ο μισθωτός αρρωστήσει οσεσδήποτε φορές μέσα στο ημερολογιακό έτος, για τουλάχιστον τέσσερις μέρες σε κάθε περίπτωση, δικαιούται να λάβει επίδομα από το ΙΚΑ για όλες τις ημέρες της ασθενείας. Αντίθετα, αν η ασθένεια του διαρκέσει το πολύ για 3 μέρες, οσεσδήποτε φορές στο αυτό ημερολογιακό έτος, δεν δικαιούται να λάβει επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ. Σε αυτήν την περίπτωση επιβαρύνεται ο εργοδότης να καταβάλει το μισό των ημερομισθίων.

Σε περίπτωση που ο μισθωτός εμποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του (ανυπαίτιο κώλυμα) δικαιούται (657 και 658 Αστικού Κώδικα):

13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού, αν έχει προϋπηρεσία από 10 ημέρες ως 1 έτος.

26 ημερομίσθια ή 1 μισθό, αν έχει προϋπηρεσία πάνω από 1 έτος

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Αποχή του εργαζομένου από την εργασία του που οφείλεται σε βραχεία σχετικά ασθένεια που αποδεικνύεται προσηκόντως, δε θεωρείται ως λύση της σύμβασης από την πλευρά του εργαζομένου. Τα όρια της βραχείας ασθενείας είναι:
• προϋπηρεσία μέχρι 4 έτη: 1μήνας
• προϋπηρεσία από 4 έτη έως και 10 έτη: 3 μήνες
• προϋπηρεσία από 10 έτη έως και 15 έτη: 4 μήνες
• προϋπηρεσία από 15 έτη έως και 20 έτη: 6 μήνες